USZKAY Tekla megnyitószövege a DUNARTCOM10 záró kiállításmegnyitóján
Városi Művelődési Központ, Somorja, 2020.08.22

 

Több mint tíz évvel ezelőtt emlékszem, amikor Mayer Éva arról mesélt, hogy szeretne egy olyan közösséget építeni, amely a középkelet európai régió hasonló problémákkal, kérdésekkel foglalkozó alkotóit hozza össze ezzel is erősítve a közös identitás érzést, az öndefiníciót és a régió kulturális szcénájába való beilleszkedést. Nem is kellett sokat várni aztán hogy megszülessék a Dunart.com művésztelep, amely 2011 óta évről-évre olyan művészeket vonultat fel, akik más országokból, társadalmi berendezkedésből érkezve, mégis könnyen kapcsolódtak egymáshoz, és a művésztelep minden évben megadott tematikájához. Ez talán azért is lehetett így, mert a közép kelet európai gondolkodó embert nagyobb léptékben hasonló, társadalmi szinten is értelmezhető kérdések foglalkoztatják.

A Dunart.com művésztelep értékteremtő erejéről, Somorja város és a térség számára meghatározó kulturális szerepéről a polgármester úr szót ejtett beszédében. A magam részéről ennek a „műfajnak” a természetét szeretném kiemelni. A művészet történetében mindig is nagy jelentőséggel bírtak az egyes nagy alkotók köré csoportosuló művészkörök, majd a céhek, aztán a stílusirányzatok mentén kialakuló csoportosulások, amelyeknek kimondva-kimondatlanul is céljuk volt a közös gondolkodás, az egymásra hatás, az inspiráló együttlétek és a közös alkotás. Ezt a szerepet manapság az individuumok társadalmában a művésztelepek tölthetik be hazánkban és a régióban, elindítva ezzel egy-egy bázis kiépülését, amelyben azonban mindenkinek lehetősége van a saját hangján, a saját műfaji keretein belül vagy akár azt átlépve dolgozni és közben megerősíteni az önmagába és munkásságába vetett hitet. Azt gondolom, ezek nagyon fontos alkalmak a tágabb közösség és az egyén számára is.

A Dunart.com művésztelep tematikái a következők voltak az elmúlt tíz esztendőben: Hullámhossz, Lélekmérleg, Transzvízió, Lélekbázis, Gondviselés, Belső utakon és Fényküszöb, Ereklye, Levitáció és Kontempláció.

Ezek jellemzően szakrális, de legalábbis immateriális töltetű, személyes egyéni vagy művészi hitvallást meghatározó fogalmak, a szervezők tehát az ehhez társuló szellemi és lelki tartalmak előhívására hívják a résztvevőket.

A művésztelep idei témája a KONTEMPLÁCIÓ egyszerűen szemlélődést, elmélkedést, elmélyült gondolkodást jelent. A kontempláció során az egyéni szellemi munka feltétele a megnyugvás, az elmélyedés lehetősége, illetve olyan személyes jelenlét, amely magasabb lelki és szellemi síkon, akár transzcendens utakon megszülető alkotásokban manifesztálódhat. A nézőt a műalkotás szemlélése ugyanúgy kontemplációra hívja, hiszen a műhöz való kapcsolódás révén akár az alkotó által kibontott ötlet, a koncepció megértése, akár egy függetlenül megszületett élmény vezethet katarzishoz.

 A Dunart.com művésztelepen készült művek az egyes alkotók számára az elmélyülés szempontjából meghatározó munkafolyamatokat, illetve témákat mutatnak fel. Egyenként is szeretném röviden említeni a részt vevő művészek munkáit.

SZIGETI Gábor Csongor a korábban megkezdett Public Art Found sorozatába illeszti a Somorján véletlenszerűen fellelt nem művészetnek szánt, mégis  kompozíciókat, melyeket aztán fotókon és drótrajzokon örökít meg.

Margita Titlová YLOVSKY Ültesd a földbe! című kép-párja ha úgy tetszik plasztikus festmény. Bár a levetett mennyasszonyi ruha felhasználása többféle asszociációs lehetőséget vet föl, a friss égkék szín használata és a cím termékeny jövőkép irányba vezeti a nézőt.

Maria B. RAUNIO festményein több ütemben jelennek meg képrétegek, ezek a felületalakítás és a fel-felsejlő építészeti és természeti elemek miatt egyszerre hatnak archaikusnak, a színhasználat és strukturáltság miatt pedig modernnek.

Stanislav BUBÁN számára – saját bevallása szerint – rendkívül felszabadító erővel hatott a művésztelep, a napokban készült munkáin a Duna part és a Pomlé szépségei köszönnek vissza, ezekben érdekes módon a festő szemlélőként is megjelenik.

SZTOJÁNOVITS Andrea kivetített munkájában első látásra talán nem is, de kis szemlélődést követően szépen kirajzolódik az a finom léptékváltás, amely az univerzum és a benne helyet foglaló lelki középpont, a fészek kettősét ragadja meg. A munka nagyszerű kiindulópont egy komoly szellemi utazáshoz, amely a múlandót és az örökkévalót, alapvető lételméleti kérdéseket vetve föl.

ESSE BÁNKI Ákos képein nézőpontjátékával szuggesztív módon kívánja bevonni a nézőt a képbe. Az álló fatörzsek stabilitása, a körkörös dinamikus mozgás szorosan vett reflexiók a kontempláció hívószóra.

MESTER Enikő számára igen fontos, személyes emlékanyagot dolgoz fel a cizelláltan kidolgozott épületbelsőket megidéző akvarelleken, melyeknek vizuális játéka, magával ragadó ritmusa az alkotót és a nézőt is hipnotikus állapotba vonzza.

SIPOS Levente animációjában egy 3D-s grafikai program segítségével tömör, nagyon frappáns narratívát jelenít meg a kontempláció-ra reflektálva. A címe: Mindwalking azaz Elmejárás.

BALOGH Erzsébet egyedülálló módon találja meg a harmóniát a képfelületet véletlenszerűen alakító foltok, szétfolyások, az expresszív ecsetvonások és az egészet struktúrává rendező egyenesek és egzakt bár helyenként szürreálisan megjelenő nehezen definiálható tárgyak egységében.

Izgalmas munkafolyamat ugyanannak a témának a teljesen különféle anyagokkal való kidolgozása, vagy kísérletezés a technikával. DEMCSÁK Dóra Vanda idén ezt a feladatot tűzte ki lovakat ábrázoló kisplasztikáival, amelyben egyébként a ló nem csak eszköze ennek a kísérletnek, de főszereplője, a lovas nélkül mozgásban lévő gyönyörű állat szabad mozgásának tanulmánya is lehet.

GOMBOS Andrea már a sumer írásokban is megjelenő, de a keresztény kultúrában különösen fontos szimbólumot a létrát használja alapmotívumként. Az üveghengerekbe zárt tükrözések révén széttöredezett létrák az anyagi világból a szellemibe való felemelkedés lehetőségét hordozzák, a létra tehát az ég és föld közötti kapcsolat megteremtését szolgálja, a munka a véletlenszerűen és a sorsszerűen megtörténő élet-események, az irányok változtathatóságának lehetőségeit latolgatja.

MAJOROS Áron Zsolt egy fejformából horizontálisan metszett ki szeleteket a szem-orr vonalban és a száj-orr vonalban. Ezek most nem a tőle megszokott légies konstrukciót hozzák, hanem a lemezek összeillesztése révén tömb-szerűek. Ennek a forma- és nézőpontjátéknak az eredménye, hogy a Percepció című munka tartalmi jelentésrétegét picit halkabbra véve, elvontabb formanyelv felé fordul.

OBERFRANK Luca tükörkorongjait lelki tükrökként nevezi meg, egyik páron lelkiismereti önvizsgálatot segítő saját írott monológja olvasható ki, míg a másik párra zsoltárszövegeket gravírozott.

BERKES Csilla a plexilapok közé applikált, talált tárgyak elemeit felhasználó fémszerkezettel az 1957-ben Föld körüli pályára állított Lajka – azaz Kudrjavka, vagyis Bodri – elnevezésű kutyának állít emléket. Az állat űrbe bocsájtása kapcsán számos kérdés merült fel a korabeli tudósok és állatvédők körében, amelyben egyes nézetek sarkalatos álláspontot alakítottak ki.  Az emberi beavatkozások joghatárainak lefektetését célzó, elvi kérdéseket feszegető diskurzusok ma is éles vitákat váltanak nem csak a tudósok, de a hétköznapi emberek és gondolkodók körében.

Láthatóan a kontempláció témája őszintén megérintette a meghívott alkotókat, nagyon jó volt a témaválasztás, hiszen mindannyian a saját hangjukon, de igen erős munkákat hoztak létre, az alkotói szemléletek sokszínűségét vetítve felénk a Dunart.com 10., jubileumi évének zárókiállításán. Gratulálok Mayer Évának, hogy ezt a csapatot megálmodta, a művésztelepet ilyen gazdag programkínálattal színesítette és gratulálok a művészeknek művekhez.

A város számára hatalmas érték, hogy egy nagyon szép gyűjtemény született meg az elmúlt 10 év alatt, az alkotók számára pedig, hogy az itt készült műveket majd büszkén vállalja fel és népszerűsíti további tárlatokon a város vezetése és a művészeti szervezők.