SK

ÚVOD

Šamorín je stredoveké mesto na Žitnom ostrove a jeho prvé písomné zmienky pochádzajú z 13. storočia. Mesto sa po stáročia vyznačuje multikulturalizmom, ktorý láka okolité veľkomestá, Bratislavu, Viedeň, Komárom, Győr a Mosonmagyaróvár.

Pri zakladaní združenia DUNARTCOM bolo naším cieľom priniesť do mesta živé súčasné umenie, umožniť stretávanie sa významných domácich a zahraničných umelcov, spoločné myslenie, budovanie mostov a budovanie vzťahov v duchu tolerancie.

Veríme, že hranice a bariéry sa dajú odstrániť medzi kreatívnymi umelcami a publikom a umeleckými žánrami. Naším cieľom je pestovať a rozširovať naše vzťahy tak, aby mesto vstúpilo do umeleckého obehu sveta, aby región strednej a východnej Európy mal rozhodujúcu hodnotu aj v širšom medzinárodnom kultúrnom živote. Našimi podujatiami chceme vytvoriť príležitosť pre domácich a zahraničných umelcov, návštevníkov a predstaviteľov súčasnej umeleckej profesie diskutovať o spoločenských a kultúrnych problémoch širšie a verejne.

Prostredníctvom aktivít nášho združenia DUNARTCOM sa za 11 rokov zrealizovalo viac ako 65 odborných programov. Našou hlavnou činnosťou je prevádzka a údržba medzinárodnej umeleckej kolónie DUNARTCOM v Šamoríne. V období umeleckej kolónie čakáme širokú verejnosť na výstavy, koncerty, predstavenia, prezentácie, workshopy, literárne večery a divadelné predstavenia. Kurátorkou podujatia je Éva Mayer, umelkyňa ocenená Munkácsyho cenou, a jej spolukurátorom je Áron Zsolt Majoros, mladší sochár ocenený cenou Prima. Naša užšia rodina, Éva Mayer a József Mayer a ml. Pri realizácii našej profesionálnej práce nám pomáha aj interpret kontrabasista József Mayer.
Umelecká kolónia sa každoročne realizuje za intelektuálnej a materiálnej podpory Mayerovcov, okolitých rodín a podnikateľov a reformovanej komunity. Sympózium a súvisiace programy zaznamenali od prvej sezóny medzinárodný úspech.
Okrem nás, ako spoluautora, v súčasnosti vo veľkej miere pomáha realizovať kolóniu umelcov a s tým súvisiace odborné programy aj mesto Šamorín (SK), Nemecko-maďarský kultúrny spolok Hermes (Hermész Német-Magyar Kulturális Egyesület) (HU).

Okrem organizovania umeleckej kolónie organizujeme aj skupinové výstavy, koncertné predstavenia, pedagogickú a publikačnú činnosť.

ÚVOD:
Názov združenia: obč. združenie DUNARTCOM
Sídlo združenia: Nezábudková 2386 / 16A, 93101 Šamorín, Slovensko

Združenie DUNARTCOM
Stáročná spoločná minulosť a kultúrne dedičstvo rôznych národností regiónu strednej a východnej Európy zásadne determinuje problematiku identity, ktorá je dodnes široko skúmaná a interpretovaná na viacerých úrovniach. Keďže touto oblasťou preteká Dunaj, jedna z najmedzinárodnejších riek na svete, ktorá tečie aj pri meste Šamorín, zvolili sme pre sympózium názov DUNARTCOM, ktorý je odvodený od skratky Dunaj a komunikácia.
Ako už názov napovedá, cieľom združenia DUNARTCOM je dať priestor tomuto hľadaniu identity v rôznych odvetviach umenia, vytvárať prepojenie medzi aktérmi kultúrnej scény.
Hlavnou činnosťou združenia je prevádzkovanie a organizovanie medzinárodnej umeleckej kolónie DUNARTCOM v Šamoríne. Na odbornom programe sympózia sa každé leto zapájajú desiatky umelcov, a zároveň v tomto období nás čakajú aj výstavy, koncerty, vystúpenia, prezentácie, workshopy, literárne večery a divadelné predstavenia aj pre širokú verejnosť.
Združenie okrem organizovania umeleckej kolónie zabezpečuje aj pedagogickú a publikačnú činnosť.

UMELECKÉ ZBIERKY

Medzinárodné sympózium DUNARTCOM v Šamoríne
DUNARTCOM je prvá medzinárodná umelecká kolónia v meste Šamorín, ktorú v roku 2011 založila Éva Mayer, umelkyňa DLA, ktorá získala cenu Munkácsyho. Založenie umeleckej kolónie podporili okrem rodiny Évy Mayer aj bývalý primátor mesta Gábor Bárdos a reformovaná cirkev Šamorín.
Hlavným cieľom vytvorenia tvorivej kolónie bolo vybudovať novú intelektuálnu komunitu medzi odborne uznávanými a talentovanými, začínajúcimi mladými umelcami z umeleckej komunity.
DUNARTCOM je tvorcom hodnôt nielen v histórii mesta, ale aj v kultúrnom živote na vo vyšších kruhoch, ako v domácej tak aj na medzinárodnej platforme. S dielami vyrobenými v kolónii umelcov sme založili zbierku súčasného umenia mesta Šamorín, ktorá sa z roka na rok rozrastá. Za posledných desať rokov sme cieľavedome pozývali renomovaných maďarských a zahraničných umelcov zo zahraničia. (Dve tretiny zo skupiny 12-16 umelcov sú maďarskí a cezhraniční maďarskí umelci a jednu tretinu tvoria zahraniční umelci.
Počas tvorivého tábora obohatia program mesta odborné programy – výstavy, prednášky, prezentácie, workshopy – a literárne večery, divadelné predstavenia a koncerty otvorené pre širokú verejnosť.
Za posledné desaťročie prišlo do umeleckej kolónie takmer stošesťdesiat umelcov zo šestnástich krajín; doteraz sa realizovalo viac ako päťdesiat odborných programov. Pozvaní hostia môžu tvoriť bez obmedzenia žánru, no pri rovnakých témach sa okrem umelcov využívajúcich tradičné médiá presadzujú a stretávajú aj nové formulácie, techniky a prístupy.
Témy posledného desaťročia boli: vlnová dĺžka, duševná váha , transvízia, duševná báza, prozreteľnosť, vnútorné cesty, prah svetla, relikvia, levitácia a kontemplácia.
Súčasní spolupracovníci: Združenie DUNARTCOM, Nemecko-maďarský kultúrny spolok Hermes (Hermész Német-Magyar Kulturális Egyesület, HU), Mesto Šamorín

Miesta odborných programov umeleckých kolónií v Šamoríne:
a/ Určené miesta:
– grafické štúdio a ateliér
– Krytý átriový dvor s ateliérmi v parku Pomlé

b / Výstavné miesta:
– Sála Istvána Prohászku Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne
– Korona Udvar – krížová cesta katolíckeho kláštora – záverečná výstava umeleckej kolónie

c / Umiestnenie ďalších odborných programov kolónie umelcov:
– Kino klub – odborné prezentácie, prednáškové večery

Kolónia umelcov sa každoročne končí skupinovou výstavou. V rokoch 2011 až 2013 sa v románskom a gotickom reformovanom kostole Šamorína z 12. storočia konali programy a záverečná výstava umeleckej kolónie. Výstava bola pre verejnosť otvorená dva mesiace a programy umeleckej kolónie každoročne navštevovalo takmer dvetisíc ľudí. Počas umeleckej kolónie sme pre žiakov miestnych základných a stredných škôl organizovali hodiny výtvarného umenia pre deti a múzejné pedagogické prednášky. Od roku 2014 z dôvodu reštaurátorských prác reformovaného kostola v Šamoríne sa záverečná výstava umeleckej kolónie prezentuje v rámci kultúrnych podujatí Hudobných dní Korona Udvar v inšpiratívnych múroch barokového katolíckeho kláštora Korona Udvar.

Diela, ktoré vznikli počas sympózia, boli už viackrát prezentované na skupinových výstavách. V rokoch 2016 a 2019 bol v MAMÜ v Budapešti prezentovaný výber zo zbierky kolónie umelcov. V roku 2017 mala kolónia možnosť prezentovať sa aj na výstave „25 Symposion“ v Art Gallery ako jediná kolónia umelcov v zahraničí. V roku 2019 bol v Maďarskom inštitúte v Bratislave prezentovaný výber z kolekcií 9. umeleckej kolónie. Na tohtoročnom prestížnom veľtrhu umenia v Budapešti Art Market vystavoval DUNARTCOM po prvý raz s nezávislým stánkom.

Základné podmienky pre fungovanie umeleckej kolónie zabezpečujú organizátori: ubytovanie, stravovanie, náklady na materiál pre umelcov.
Naši hlavní sponzori: Mesto Somorja (SK), NKA (HU), Fond kultúry menšín (SK), Fond Bethlena Gábora (HU), VÚC (SK)
Umelecká kolónia sa každoročne realizuje za intelektuálnej a materiálnej spolupráce a podpory rodiny Mayerovcov, okolitých rodín a podnikateľov, reformovanej obce. Sympózium a súvisiace programy zaznamenali od prvej sezóny medzinárodný úspech.